Ako postupovať pri reklamácii

1. Poškodenie tovaru pri preprave
Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v originálnom obale. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom protokol o škode. Vodič tovar doručí späť. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si budete môcť uplatniť len ak preukážete, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

2. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby
Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, kontaktujte nás a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili čistý, mechanicky nepoškodený, podľa možnosti v originálnom balení vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry, ktorá slúži ako záručný list, na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty, alebo inou kuriérskou spoločnosťou. Tovar zašlite na našu adresu. Neposielajte tovar na dobierku, ani ako balík Slovenskou poštou! Odporúčame tovar poistiť.

Naša adresa:
Novosedlík – AEN s. r. o.
Vajnorská 108/A
83104 Bratislava

Pokiaľ si chcete uplatniť právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (§ 598 OZ), doručte nám originál účtovný doklad. V prípade, že je pre reklamovaný tovar v záručnom liste uvedený autorizovaný záručný servis vo vašom okolí, môžete si záruku uplatniť v tomto servise. Pre informácie o servisných strediskách nás kontaktujte e-mailom. Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamovať je možné len tovar zakúpený na karavan-servis.sk. Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Pri uplatnení záruky sa riaďte nasledovnými pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne nás kontaktujte mailom pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnenie na záručnú opravu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie

 • Na tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.
 • Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.
 • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
 • Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 • Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 • Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.
 • Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).
 • Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bez závadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 • V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.
 • To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne v záručnej dobe po tretí krát.
 • Vady, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaný povrh tovaru) – v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť záručný list alebo doklad o kúpe, ktorý slúži ako záručný list.
 • Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.
 • Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.